ปรัชญา

“ ผลิตบัณฑิตด้านการปกครอง
และการบริหารให้มีความรู้คู่คุณธรรม”

ปณิธาน

“ เกียรติยศ กล้าแกร่ง เกริกไกร”

วิสัยทัศน์

“ตักสิลาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม”

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เชิงบูรณาการ เพื่อให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Dean of Faculty of Political Science and Public Administration

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วิสัยทัศน์“ตักสิลาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม”

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Plan)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ภาพข่าวกิจกรรม

นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาเอก
TOTAL

วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Political Science And Public Administration Journal

Get NowSubmit


เว็บไซต์เครือข่าย

Partners We Work With