คำนิยาม

เป็นคณะที่เป็นผู้นำทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน

ปณิธาน

“ เกียรติยศ กล้าแกร่ง เกริกไกร”

วิสัยทัศน์

“ผู้นำด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่ระดับสากล”

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เชิงบูรณาการ เพื่อให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Dean of Faculty of Political Science and Public Administration


รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพรวิสัยทัศน์“ผู้นำด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่ระดับสากล”

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี


ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Activity Gallery

นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาเอก
TOTAL

วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Political Science And Public Administration Journal

Get NowSubmit


เว็บไซต์เครือข่าย

Partners We Work With