เกี่ยวกับ (About)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน “คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” (Faculty of Political Science and Public Administration)

ที่ตั้ง

สำนักงานคณบดี ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครสรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์ 043-723555 เว็บไซต์ http://pspa.rmu.ac.th

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดอยู่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง รับผิดชอบสอนวิชาด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาพื้นฐาน วิชาเลือก แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในขณะนั้น ส่วนหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา รับผิดชอบสอนวิชาด้านสังคมวิทยาให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา และนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาชุมชน รวมทั้งวิชาพื้นฐาน และวิชาเลือกแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

ในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูมหาสารคาม ได้ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคามตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เป็นปีแรก และภาควิชาสังคมวิทยา ก็ได้เปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) ขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่งในปีเดียวกันนี้

ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และ เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสำนักงบประมาณ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในช่วงดังกล่าวนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น โดยหน่วยงานภายในระดับภาควิชาได้ยุบเปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชา และภายหลังโปรแกรมวิชาได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรสาขาวิชา โดยมีหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ) และหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน

ใน พ.ศ. 2550 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ยกร่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดรับนักศึกษาได้ในปีเดียวกัน โดยมี 2 สาขาวิชาเอกคือ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน มาเป็นหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาทั้ง 3 หลักสูตร ได้เปิดทำการเรียนการสอน ดังนี้ คือ หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สำหรับภาคปกติ ภาค กศ.บป. สาขาการปกครองท้องถิ่น และสาขาการจัดการการคลัง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)หลักสูตรสาขารัฐศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในภาคปกติ และได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและในปัจจุบันนี้

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 อนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียมเท่าคณะ โดยแยกสาขารัฐประศาสนศาสตร์และสาขารัฐศาสตร์ ออกจากวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคมพ.ศ. 2557 มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทำการสอนวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ และในปัจจุบันนี้คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด8 หลักสูตร3 ระดับ ได้แก่

1. ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร

1.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์(ร.บ.)
1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (หลักสูตร WIL) (รป.บ.) (เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563)
1.4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ (หลักสูตร WIL) (ร.บ.) (เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564)

2. ระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร

2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ม.)
2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (รป.ม.รอ.)

3. ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร

3.1 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ด.)
3.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ด.)
3.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (รป.ด.รอ.)