อาจารย์ประจำ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ปรียานุช วัฒนกูล

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์

กรรมการ

อาจารย์วาสนา บรรลือหาญ

กรรมการ

ดร.ศิริพงษ์ ทองจันทร์

กรรมการ

อาจารย์มนัสวิน จิตตานนท์

กรรมการ

รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ โพธิวรรณ์

กรรมการ

อาจารย์สิทธานต์ ดีล้น

กรรมการ

อาจารย์อาภาภรณ์ จวนสาง

กรรมการ

อาจารย์สาวิตรี ชุ่มจันทร์

กรรมการ