อาจารย์ประจำ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ผศ.ดร.ชาคร คัยนันทน์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร

กรรมการ

รศ.ดร.โกมณ แพนพา

กรรมการ

อาจารย์ยุวเรศ หลุดพา

กรรมการ

อาจารย์อ.ธีรพจน์ ภูริโสภณ

กรรมการ

รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ

กรรมการ

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

กรรมการ

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

กรรมการ

รศ.ดร. ภักดี โพธิ์สิงห์

กรรมการ

ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

กรรมการ

ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร

กรรมการ