ข่าวกิจกรรม

Event News

ข่าวกิจกรรม

DATE
NEWS HEADLINES
NEWS DETAIL
2019-10-25 :
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต้อนรับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
2019-08-15 :
การนำเสนอผลงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2019-09-14 :
ผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2019-08-12 :
การร่วมพิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2019-07-08 :
ร่วมทำโรงทานของคณะฯ ในพิธีหล่อเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562
2019-07-08 :
พิธีหล่อเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562
2019-06-19 :
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562
2019-06-17 :
ประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพในระดับคณะ
2019-06-11 :
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
2019-06-05 :
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2019-06-03 :
ร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
2019-05-31 :
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2562
2019-05-30 :
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ค่าย 3D)ณ วัดศรีสวัสดิ์
2019-05-28 :
หลักสูตรรัฐศาสตร์(กศ.บป.) จัดโครงการบริการวิขาการสู่ชุมชน
2019-05-27 :
สโมรนักศึกษาคณคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเข้าคลาสเชียร์วันแรก
2019-05-27 :
ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดวันคล้ายวันเกิด ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2019-05-17 :
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
2019-05-15 :
โครงการให้ข้อเสนอแนะเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร Coaching หลักสูตร
2019-05-13 :
การสอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3
2019-04-17 :
การจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2019-05-03 :
โครงการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2019-04-04 :
เข้าพบปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรและผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2019-04-03 :
การเข้าร่วมโครงการทบทวนและกำกับติดตามการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2019-04-10 :
กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2019-03-31 :
การเข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน
2019-03-13 :
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์”
2019-03-02 :
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ
2019-02-26 :
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา และจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา
2019-02-17 :
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-02-15 :
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เข้ารับรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในงาน “ราชภัฏตักสิลา”
2019-02-15 :
การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรบัณฑิต
2019-02-14 :
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและนิทรรศการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ
2019-02-14 :
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
2019-02-08 :
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
2019-01-17 :
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OUTCOME BASED EDUCATION)”
2019-01-14 :
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานหลักสูตรฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ราชภัฏตักสิลา”
2019-01-11 :
ร่วมฟังบรรยายการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ และคำอธิบายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12
2019-01-04 :
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าคารวะขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่จากท่านอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
2018-12-19 :
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
2018-12-19 :
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพขึ้น เพื่อเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโลกอาชีพที่แท้จริงในอนาคต
2018-12-04 :
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561
2018-11-27 :
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนตร์ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
2018-11-27 :
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนตร์ ได้จัดพิธีตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ
2018-11-08 :
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในพื้นที่จังหวัดเลย
2018-10-18 :
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม “อุตรดิตถ์โมเดล”วันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2018-10-13 :
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
2018-10-09 :
การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI รอบใหม่ คือ รอบที่ 4 ซึ่งมีอายุการรับรอง ระหว่างปี 2563-2567
2018-10-04 :
การอบรมนักศึกษา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตร หลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์
2018-09-27 :
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดกิจกรรม “การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาเครือข่าย
2018-07-15 :
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเททองหล่อระฆัง หล่อเทียน ปลูกต้นไม้และปฏิบัติธรรม ณ วัดสว่างวารี บ้านท่าขอนยาง
2018-05-17 :
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการ “การจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2561 (QA_KM Day 2018)
2018-05-01 :
ฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ จัดให้มีโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้ แก่คณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ฯ
2018-03-30 :
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นยุวชนตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคาม ให้เข้าร่วมโครงการยุวชนประชาธิปไตย ปี 2561
2018-03-30 :
ทีมนักศึกษาชมรมรัฐศาสตร์ร่วมกิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2018-03-30 :
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ครั้งที่ 4 (ยว.4) จัดโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
2018-03-28 :
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ข้อเสนอแนะประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
2018-03-20 :
จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการปกครองท้องถิ่น
2018-02-24 :
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี : เขียวแดงคืนถิ่น
2018-02-24 :
ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสิงห์ตักสิลาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2018-02-23 :
กิจกรรมประสานความร่วมมือด้านการเรียนการสอน เพื่อสังคมร่วมกับเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
2018-02-19 :
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 9 หมู่เรียน
2017-07-13 :
คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2017-07-05 :
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2017-06-23 :
ออกรายการวิทยุ RADIO THAILAND MAHASARAKHAM FM.106.50 MHz
2017-06-22 :
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และมอบตราฯ พวกเราคือคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
2017-06-16 :
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มรม.เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ 9
2017-06-16 :
นำ นศ.ป.เอก รปด.รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
2017-06-15 :
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มรม.กับสำนักงาน ป.ป.ท.
2017-06-12 :
การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2017-05-01 :
โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มรม.
2016-10-16 :
ประชุมปรึกษาหารือจัดกิจกรรมโครงการ สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
2016-10-13 :
การจัดทำหลักสูตร แผนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
2016-09-21 :
ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา
2016-09-18 :
โครงการ ลูกทุ่งมุ่งสู่ดาว เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 9
2016-08-03 :
กิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ให้นักศึกษา ประชาชน และผู้มีสิทธิ์ให้ไปออกเสียงลงประชามติ
2016-07-30 :
โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่าย
2016-07-15 :
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
2016-07-11 :
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2016-07-08 :
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่ายจำนวน 48 แห่ง