NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่ายจำนวน 48 แห่ง

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการ"เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่าย จำนวน ๔๘ แห่ง"ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรม