NEWS

ข่าวกิจกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มรม.กับสำนักงาน ป.ป.ท.

ประชุมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับสำนักงาน ป.ป.ท.
ภาพกิจกรรม