NEWS

ข่าวกิจกรรม

ออกรายการวิทยุ RADIO THAILAND MAHASARAKHAM FM.106.50 MHz

ออกรายการวิทยุ RADIO THAILAND MAHASARAKHAM FM.106.50 MHz โดยทีมผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มรม.
ภาพกิจกรรม