NEWS

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มรม.
ภาพกิจกรรม