NEWS

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนังงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ผ่านมา




ภาพกิจกรรม