NEWS

ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสิงห์ตักสิลาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาค พร้อมด้วย รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ ผศ.ดร.โกมณ แพนพา ดร.ศิริพงษ์ ทองจันทร์ ดร.อาภากร ประจันตะเสน ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสิงห์ตักสิลาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม