NEWS

ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ข้อเสนอแนะประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ข้อเสนอแนะประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม