NEWS

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ครั้งที่ 4 (ยว.4) จัดโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 4 คน ได้แก่ นายนันทวัฒน์ สุวรรณจร นางสาวฝันฤดี โสธิฤทธิ์ นางสาววันทนา มุ่งดี และนายศราวุฒิ จารพันธ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ครั้งที่ 4 (ยว.4) จัดโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม พ.ศ.2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ภาพกิจกรรม