NEWS

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นยุวชนตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคาม ให้เข้าร่วมโครงการยุวชนประชาธิปไตย ปี 2561

นายอรรถพล พลวิเศษ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นยุวชนตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคาม ให้เข้าร่วมโครงการยุวชนประชาธิปไตย ปี 2561 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 14-23 พ.ศ. 2561 ณ สถาบันทีโอที จังหวัดกรุงเทพมหานคร และนายอรรถพลยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานรุ่นในครั้งนี้ด้วย
ภาพกิจกรรม