NEWS

ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ จัดให้มีโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้ แก่คณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ฯ

ฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ จัดให้มีโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้ แก่คณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสิงห์สารคาม คณะรัฐศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.อิสรา ก้านจักร และผศ.ดร.วารุณี จามาตย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพกิจกรรม