NEWS

ข่าวกิจกรรม

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการ “การจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2561 (QA_KM Day 2018)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการ “การจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2561 (QA_KM Day 2018)” ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประจำภายใต้หัวข้อ “งานคุณภาพ คนคุณภาพ” หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ ชื่อผลงาน "พลเมืองที่เข้มแข็งในศตวรรษที่ 21 : Active Citizen in 21th Century" เป็นผลงานสืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ความเป็นพลเมือง และได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการผลิตบัณฑิต
ภาพกิจกรรม