NEWS

ข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดกิจกรรม “การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาเครือข่าย

สืบเนื่องจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมระยะเวลากว่า 3 ปีเศษ โดยผลจากการดำเนินงานดังกล่าวนำมาสู่การจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิค่ายประชาธิปไตย การจัดตั้งกลุ่มพลเมืองสิงห์สารคามเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้ง หรือกิจกรรมทางวิชาการ เป็นต้น ซึ่งในวันที่ 27 กันยายน 2561 สำนักงาน กกต.จังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรม “การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาเครือข่าย” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการเลือกตั้งส.ส.และ สว. ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ภาพกิจกรรม