NEWS

ข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI รอบใหม่ คือ รอบที่ 4 ซึ่งมีอายุการรับรอง ระหว่างปี 2563-2567

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI รอบใหม่ คือ รอบที่ 4 ซึ่งมีอายุการรับรอง ระหว่าง ปี 2563-2567 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถนนประชาสโมสร ขอนแก่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จึงได้มอบหมายให้ ดร.อาภากร ประจันตะเสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนางสาวอิสริยา ใจซื่อ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมข้อมูลในการผลักดันให้วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป
ภาพกิจกรรม