NEWS

ข่าวกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม “อุตรดิตถ์โมเดล”วันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม “อุตรดิตถ์โมเดล” โดยมี รศ.ดร.สภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับและนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนงานพันธิกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม และรูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น“การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมจากนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดย ดร.รัชดา คำจริง และ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และประเด็น “การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมจากรูปธรรมความสำเร็จสู่มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน
ภาพกิจกรรม