NEWS

ข่าวกิจกรรม

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในพื้นที่จังหวัดเลย

จากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าสงวนและการทำสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดเลย คณะผู้ประเมิน รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตร์แลรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผศ.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1) บ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) บ้านโสกเก่า ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ 3) บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ภาพกิจกรรม