NEWS

ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนตร์ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนตร์ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อแนะนำผู้บริหารคณะชุดใหม่ และชี้แจงแนวทางในการบริหารจัดการคณะ การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไป
ภาพกิจกรรม