NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพขึ้น เพื่อเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโลกอาชีพที่แท้จริงในอนาคต

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิตในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพราะโลกปัจจุบันการแข่งขันเพื่อการประกอบอาชีพทวีความรุนแรงสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ละปีมีจำนวนบัณฑิตสำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนต่างพยายามดิ้นรนในการประกอบอาชีพตามที่ตนเองปรารถนา อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างพยายามคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดแก่องค์กรของตนเอง ด้วยเหตุนี้ทางคณะจึงดำริจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพขึ้น เพื่อเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโลกอาชีพที่แท้จริงในอนาคต โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 2 วัน นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม 250 คน ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ความรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการพัฒนาบุคลิกภาพ (ด้านบุคลิกภาพ, การวางตัวในสังคม, การทำงานเป็นทีม และทักษะการสัมภาษณ์งาน
ภาพกิจกรรม