NEWS

ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าคารวะขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่จากท่านอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าคารวะขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่จากท่านอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ภาพกิจกรรม