NEWS

ข่าวกิจกรรม

ร่วมฟังบรรยายการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ และคำอธิบายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิบูลย์ยุพิน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ คณบดีนำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเขียนโครงการ ร่วมฟังบรรยายโดย ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดี เกี่ยวกับการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ และคำอธิบายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนางานของคณะต่อไป
ภาพกิจกรรม