NEWS

ข่าวกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานหลักสูตรฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ราชภัฏตักสิลา”

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ฯ คณบดีประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประธานหลักสูตรฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ราชภัฏตักสิลา” ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาชิงโล่รางวัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2. กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

3. นิทรรศการผลงานอาจารย์และนักศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการ เช่น ก.ก.ต., DSI, ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เขต 4

4. นิทรรศการแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตร/คณะ
ภาพกิจกรรม