NEWS

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและนิทรรศการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและนิทรรศการเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ ในงาน “ราชภัฏตักสิลา” ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และเพื่อให้เกิดโครงการที่ดำเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ/หลักสูตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับทราบและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ภาพกิจกรรม