NEWS

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เข้ารับรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในงาน “ราชภัฏตักสิลา”

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เข้ารับรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในงาน “ราชภัฏตักสิลา” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ งานพาแลง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม