NEWS

ข่าวกิจกรรม

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณบดีและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเขาค้อไฮแสนด์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดย กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม