NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา และจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา และจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม