NEWS

ข่าวกิจกรรม

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ

ผศ.ดร.ชาคร คัยนันท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ภาพกิจกรรม