NEWS

ข่าวกิจกรรม

การเข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร คัยนันทน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วม กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร คัยนันทน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วม กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม