NEWS

ข่าวกิจกรรม

เข้าพบปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรและผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าพบปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรและผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทีมงานวิชาการของกรมฯ เป็นอย่างดี
ภาพกิจกรรม