NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2562 ในการฝึก สตราฟ ปี 1 ให้มีภาวะความเป็นผู้นำ ณ โคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม