NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการ ลูกทุ่งมุ่งสู่ดาว เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 9

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ได้แสดงศักยภาพของนักศึกษา พร้อมสร้างความสามัคคี กับโครงการ ลูกทุ่งมุ่งสู่ดาว เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกีรยติ ๘๐ พรรษษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม"
ภาพกิจกรรม