NEWS

ข่าวกิจกรรม

การจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”ในระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ภาพกิจกรรม