NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ค่าย 3D)ณ วัดศรีสวัสดิ์

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ค่าย 3D)ณ วัด ศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัด มหาสารคาม
ภาพกิจกรรม