NEWS

ข่าวกิจกรรม

ผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม