NEWS

ข่าวกิจกรรม

การจัดทำหลักสูตร แผนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

การประชุมเตรียมความพร้อมและจัดทำหลักสูตรแผนการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 15 พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษา
ภาพกิจกรรม