NEWS

ข่าวกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือจัดกิจกรรมโครงการ สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

ประชุมปรึกษาหารือจัดกิจกรรมโครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประชุมครั้งที่ 1/2559 โดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกีรยติ 72 พรรษา"
ภาพกิจกรรม