คณะกรรมการประจำ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะกรรมการประจำคณะ

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

ประธานกรรมการ

อาจารย์วาสนา บรรลือหาญ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์

กรรมการ

ผศ.ดร.ชาคร คัยนันทน์

กรรมการ

อาจารย์ปรียานุช วัฒนกูล

กรรมการ

รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ โพธิวรรณ์

กรรมการ

อาจารย์อาภาภรณ์ จวนสาง

กรรมการ

ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร

กรรมการ

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

กรรมการ

รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์

กรรมการ

รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม

กรรมการ

ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ยุวเรศ หลุดพา

กรรมการและเลขานุการ

ดร.อาภากร ประจันตะเสน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

นายธนชัย ใจซื่อ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

นางสาวศุรินภา ทุงจันทร์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม