คณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณบดี

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รองคณบดี

อาจารย์วาสนา บรรลือหาญ

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์

คณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ชาคร คัยนันทน์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์อาภาภรณ์ จวนสาง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.อาภากร ประจันตะเสน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ธีรพจน์ ภูริโสภณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร

อาจารย์ยุวเรศ หลุดพา

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน