พันธกิจ (Mission)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

พันธกิจ /เป้าประสงค์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เชิงบูรณาการ เพื่อให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

2) จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ

3) ทำวิจัยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4) ให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน การวิจัยและศักยภาพอื่นๆของคณะ

5) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

1) บัณฑิตมีองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2) ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในเวทีการประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ

3) เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

4) เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและสังคมในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5) มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย

6) มีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร