หลักสูตรระดับปริญญาตรี

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science Program in Political Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ร.บ. (รัฐศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Political Science)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Pol.Sc (Political Science)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง

Download

คำอธิบายรายวิชา