รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

วงรอบปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)


ส่วนหน้า

ปก

สารบัญ

ส่วนที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

งบประมาณหน่วยงาน

ส่วนที่ 2

รายงานประเมินตนเอง

ส่วนที่ 3

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน