รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

วงรอบปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2560 ( 1 มิถุนายน 2560 - 30 พฤษภาคม 2561)


ส่วนหน้า

ปก

สารบัญ

ส่วนที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

งบประมาณหน่วยงาน

ส่วนที่ 2

รายงานประเมินตนเอง

ส่วนที่ 3

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ส่วนที่ 4

อ้างอิง /คำสั่ง