แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1) พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะใน การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในเวทีการประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

4. เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและสังคมในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย

6. มีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร