บุคลากรสายสนับสนุน

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

บุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นายธนชัย ใจซื่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

สำนักงานคณบดี

นางสาวอิสริยา ใจซื่อ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

สำนักงานคณบดี

นางสาวศุรินภา ทุงจันทร์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

สำนักงานคณบดี

นางสาวบลณิชา พลประถม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สำนักงานคณบดี

นางสาวเปรมฤดี ชินวงษา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.)

นางสาวปนัดดา ชาลีผาย

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

นางสาวหงส์ยาหยา เดชพรรณา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

นางสาวปิยวรรณ จันทร์เทพ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)

นางสาวธัณฏิกานต์ คำวิเศษธนธรณ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน(รป.ม.รอ.,รป.ด.รด.)

นางสาวกฤษณา การินทอง

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสุมานันท์ แก้วสองสี

พนักงานปฏิบัติงาน