phakin

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิ …

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Read More »

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับโล่เกียรติคุณ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับโล่เกียรติคุณ จาก …

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับโล่เกียรติคุณ Read More »

มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

เมื่อ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยา …

มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Read More »

การนำเสนอผลงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศา …

การนำเสนอผลงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Read More »

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต้อนรับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต้อนรับหน่วยบ่มเพาะวิสาห …

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต้อนรับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ Read More »

ความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูร …

ความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน Read More »