ค่านิยม (Values)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ค่านิยม (Values) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คำนิยาม

1) เป็นคณะที่เป็นผู้นาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน

2) เป็นคณะที่เป็นผู้นาการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม

P = PRESTIGE = องอาจ

S = SMART LEADER = ฉลาด

P = PROFESSIONAL = เชี่ยวชาญ

A = ACADEMIC = วิชาการเป็นเลิศ