ปรัชญา / วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) /คำนิยาม/ค่านิยมร่วม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วิสัยทัศน์
“ผู้นำด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่ระดับสากล”

คำนิยาม
1) เป็นคณะที่เป็นผู้นำทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน

2) เป็นคณะที่เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมร่วม
P = PRESTIGE = องอาจ

S = SMART LEADER = ฉลาด

P = PROFESSIONAL = เชี่ยวชาญ

A = ACADEMIC = วิชาการเป็นเลิศ